Algemene voorwaarden

Algemeen:

 • De gastouder voldoet aan de deskundigheidseis en de kwaliteitseis van de wet Kinderopvang. Dit betekent dat de gastouder staat ingeschreven in het landelijke register kinderopvang. In het bezit is van een mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn diploma, of een daaraan gelijkgesteld diploma, of een ervaringscertificaat.
 • De gastouder dient in het bezit te zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis.
 • De gastouder en alle volwassenen huisgenoten (vanaf 18 jaar) van de gastouder dienen een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven door de minister van justitie, te overleggen. In het geval van een signaal uit de continue screening over (de huisgenoot van) de gastouder, is Het Speelkwartier verplicht de ouders van de opgevangen kinderen in te lichten over dit signaal.
 • De opvang vindt plaats door de gastouder in de huiselijke sfeer van de eigen woning. Een gastouder vangt maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijkertijd op inclusief de eigen kinderen (onder de 10 jaar).
 • Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijkertijd opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. (inclusief de eigen kinderen onder de 4 jaar).
 • De gastouder is gebonden aan een leeftijdsopbouw van de groep. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief eigen kinderen van deze leeftijd)
 • De gastouder dient zich aan de gestelde eisen van de beschikbare speel- en slaapruimten van de woning en de buitenspeelmogelijkheid*¹ te houden.
 • De gastouder dient te zorgen voor een volledig rookvrije opvanglocatie
 • De gastouder dient te zorgen voor een back-up bij calamiteiten en maakt gebruik van een calamiteitenprotocol.
 • De gastouder volgt bij vermoeden kindermishandeling de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De ouder neemt contact op met de aandachtsfunctionaris van Het Speelkwartier of de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 0900-1113111.
 • De praktische punten bij de opvang en verzorging, zoals tijdstippen van voeding, verschoning en slaapschema’s, zullen de ouders en de gastouder in onderling overleg tijdens het intakegesprek bespreken. De ouders en gastouders houden elkaar op de hoogte van veranderingen van de verzorging van het kind. (bijv. slaap, eet, drink gewoontes)
 • de gastouder mag de kinderen nooit alleen in de opvanglocatie achterlaten.
 • Het kind wordt door de ouders gebracht en gehaald. Indien de ouders het kind onverwacht eerder en/of later brengt dan wel haalt dan de in Overeenkomst van Opdracht genoemde tijden dient deze de gastouder van tevoren hiervan op de hoogte te stellen. De gastouder geeft het kind alleen aan de haar bekende afhalers. Mocht het kind door een ander gehaald worden dan moet de gastouder dit van tevoren van de ouders hebben vernomen.
 • Zowel de ouder als de gastouder dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. De gegevens dienen aan Het Speelkwartier te worden doorgegeven evenals het verstrekken van een kopie van de polis
 • De ouder dient een ziektekostenverzekering t.b.v. het kind te hebben afgesloten. De gegevens dienen aan Het Speelkwartier te worden doorgegeven evenals het verstrekken van een kopie van de polis. De gegevens van de ziektekostenverzekering en de huisarts dienen tevens te worden verstrekt aan de gastouder tijdens het intakegesprek. De ouders zullen tevens de gegevens van de huisarts doorgeven en wie in geval van nood naast de ouders te bereiken zijn.
 • De gastouder mag het kind meenemen in de auto, wanneer de vraagouder hier toestemming voor heeft gegeven. De gastouder gebruikt hiervoor een officieel goedgekeurde autostoel en beschikt over ongevallen inzittenden verzekering (een kopie van de verzekering dient te worden verstrekt aan Het Speelkwartier).
 • De gastouder mag het kind meenemen op de fiets, wanneer de ouder hier toestemming voor heeft gegeven. De gastouder neemt alleen kinderen mee op de fiets wanneer gebruik gemaakt wordt van een officieel goedgekeurde fietsstoel.
 • Elke verandering in de persoonlijke omstandigheden die (mogelijk) betrekking heeft op de opvang of op de gemaakte schriftelijke afspraken dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan de gastouder en Het Speelkwartier.
 • De gastouder zal de uren, waarop opvang en verzorging ten behoeve van de ouders plaatsvinden, registreren in een digitaal programma. De gastouder noteert in dit programma ieder maand de opvanguren. De gastouder zal aan het eind van iedere maand digitaal de afgenomen uren ter goedkeuring en accodatie aanbieden aan de vraagouder. Nadat de geregistreerde uren door de vraagouder digitaal akkoord is bevonden, ontvangt Gastouderbureau Het Speelkwartier digitaal de urenregistratie en gaan wij een factuur opstellen.
 • Incidentele opvang op andere tijden of dagen en/of op officiële feestdagen kan alleen in overleg met de gastouder.
 • Voor de begeleiding door Het Speelkwartier wordt een Overeenkomst van Bemiddeling opgesteld. De ouder en gastouder krijgen deze overeenkomst toegezonden ter goedkeuring en ondertekening.
 • Voor de opvang bij de gastouder wordt een Overeenkomst van Opdracht opgesteld. De gastouder krijgt deze overeenkomst toegezonden ter goedkeuring en ondertekening en overhandigd deze aan de ouder voor goedkeuring en ondertekening.
 • Alle partijen dienen elkaars persoonlijke gegevens en privacy te respecteren.

Binnen speel en slaapruimte 3,5 m² per kind / de buitenspeelmogelijkheid 3 m² per kind. Kinderen tot 1,5 jaar beschikken over een slaapgelegenheid in een aparte ruimte en kinderen ouder dan 1,5 jaar beschikken over een slaapgelegenheid in een rustige af te scheiden ruimte.

Afwezigheid:

 • Bij ziekte van Het kind stellen de ouders, de gastouder daarvan uiterlijk 1 uur voor de in Overeenkomst van Opdracht genoemde aanvangstijden in kennis. In goed overleg besluiten de ouders en de gastouder samen of in geval van lichte ziekte het kind gewoon naar de gastouder gebracht kan worden. Indien het kind van de ouders ernstig ziek is of een ziekte heeft die volgens de huisarts of GGD nog besmettelijk is voor anderen, verzorgen de ouders zelf alternatieve kinderopvang. In het geval dat de kinderen van de gastouder of andere gastkinderen, besmettelijke ziekten hebben, stelt de gastouder de ouders daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • Wanneer het kind tijdens het verblijf op de gastouderopvang ziek wordt, neemt de gastouder contact op met de ouders. Bij koorts wordt in overleg besloten tot het geven van een zetpil indien de ouders een verklaring zetpilgebruik hebben ondertekend.
 • Bij medicijngebruik van het Kind tijdens de opvanguren blijven de ouders te allen tijde verantwoordelijk. De ouders geven een nauwkeurige overdracht over het gebruik van het medicijn en dienen een medicijngebruikverklaring te ondertekenen.
 • Bij ziekte van de gastouder worden de ouders hiervan uiterlijk 1 uur voor de in Overeenkomst van Opdracht genoemde aanvangstijden in kennis gesteld ten einde de ouders in staat te stellen vervangende opvang en verzorging te regelen. Indien mogelijk meldt de gastouder dit de avond voor de dag van de opvang aan de ouder. De gastouder hoeft niet voor vervangende opvang te zorgen.

Financieel:

 • De dagen, reserveringsuren en de tijden waarop opvang en verzorging zullen plaatsvinden zijn in de overeenkomst van Opdracht afgesproken. Opvang op andere tijden kan alleen in overleg met de gastouder. Blijvende wijzigingen in de overeenkomst van Opdracht betreffende opvangtijden kan alleen in overleg met de gastouder en Gastouderbureau Het Speelkwartier.
 • Voor de door de gastouder te verrichte opvang en verzorging van Het kind, zoals afgesproken in de Overeenkomst van Opdracht, ontvangt de gastouder een uurtarief. De gastouder bepaald zijn/haar eigen tarief en behoud het recht zijn/haar eigen tarieven te wijzigen. Deze wijziging dient minimaal drie maanden voor ingangsdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de vraagouder en Het Speelkwartier.
 • De uren van de gewenningtijd van het kind bij de gastouder, eventueel in aanwezigheid van de ouder, worden gezien als normale opvang uren en dienen ook conform te worden vergoed.
 • Bij ziekte, vakantie of andere afwezigheid van de gastouder worden de uren waarvoor geen opvang kan worden geboden niet gefactureerd.
 • Indien Het kind eerder wordt gebracht en/of later wordt opgehaald dan de in het Overeenkomst van Opdracht genoemde tijden worden de additionele uren in rekening gebracht op basis van het van toepassing zijnde uurtarief.
 • Het Speelkwartier zal de vergoedingen van de ouder ten behoeve van de gastouder als kassier in rekening brengen bij de ouder conform de digitaal geaccordeerde urenstaat. Rond de 10de van de maand ontvangt de vraagouder digitaal een factuur, met een betalingstermijn van 14 dagen. De gastouder ontvangt van ons een overzicht van de te ontvangen vergoeding. Na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt de gastouder haar vergoeding mits de vraagouder de factuur heeft voldaan.
 • T.b.v. de uitvoering van de kassiersfunctie wordt vooraf een eenmalig voorschot in rekening gebracht op basis van de afgesproken dagen en tijden per maand dat bij opzegging van de Overeenkomst van Opdracht wordt verrekend. Iedere maand ontvangt u van Het Speelkwartier een factuur van de opvanguren en de bureaukosten van de afgelopen maand.
 • Bij een achterstand van 45 dagen wordt de zorg voor het kind stopgezet totdat de betaling is ontvangen. Bij een achterstand van 60 dagen kan de gastouder deze overeenkomst opzeggen.
 • Betaling vindt plaats per overmaking naar bankrekening ABNAMRO 46.14.28.105 t.a.v. Het Speelkwartier
 • Het Speelkwartier draagt zorg voor de betaling aan de gastouder rond de 25e van de maand mits de urenregistratie vóór de 10e van de maand is geaccordeerd en de factuur door de ouder is voldaan. Mocht dit niet het geval zijn zal de gastouder worden betaald na betaling door de ouder.
 • Gastouderbureau Het Speelkwartier behoudt zich het recht voor tariefswijzigingen door te voeren. Wijzigingen zullen minimaal drie maanden voor ingangsdatum schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Opzegging:

 • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande de eerste dag van de volgende maand. Het voornemen de overeenkomst definitief te beëindigen moet schriftelijk gebeuren. De overeenkomst is pas beëindigd op het moment dat aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Zolang niet aan alle financiële verplichtingen is voldaan dienen de ouders de gereserveerde uren door te betalen.
 • De overeenkomst kan worden beëindigd met onmiddellijke ingang indien één van de partijen zodanig in strijd handelt met het bepaalde in of krachtens de Overeenkomst van Opdracht, pedagogisch beleidsplan en de algemene voorwaarden, of indien er sprake is van misbruik of wangedrag, dat van de ouders c.q. de gastouder niet gevergd kan worden de opvang te laten voortduren.

Geschillen:

 • Het Speelkwartier heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders en gastouders. De klachtenregeling is te vinden in de informatiemap en/of op onze internetsite.
 • Het Speelkwartier heeft zich geregistreerd bij de Geschillencommissie kinderopvang en Peuterspeelzalen, een klachtrecht voor ouders en oudercommissie gespecialiseerd in de kinderopvang. En houdt zich aan het geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen beschreven in de wet. Dat houdt in:
  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.